Integritetspolicy och dataskydd

 

Vi är Hiotlabs AB (nedan ”Hiotlabs”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) och är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss på Hiotlabs är det av yttersta vikt att du som besöker vår webbplats eller söker arbete hos oss är trygg med hur vi hanterar den information du eller andra lämnar till oss. Denna integritetspolicy omfattar Hiotlabs behandling av personuppgifter avseende besökare på Hiotlabs webbplats http://www.hiotlabs.com/ samt den behandling av personuppgifter som utförs när vi mottar jobbansökningar. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter som vi samlar in, varför vi samlar in dem samt hur de samlas in, bearbetas och lagras. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar Hiotlabs in?

 

Vi samlar in:

 • de personuppgifter såsom namn, ärende, postadress, e-postadress, telefonnummer, tjänstetitel och företagsnamn som du lämnar till oss när du kontaktar våran supporttjänst eller när du efterfrågar en demonstration av vår tjänst,
 • de personuppgifter som du som arbetssökande lämnar vid en eventuell jobbansökan, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (eller annan information om födelsedata), ålder, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV samt ingivna meriter, referenser och övriga handlingar, 
 • de personuppgifter som dina referenser lämnar till oss och som finns i eventuella intervjuanteckningar upprättade av oss inom ramen för rekryteringen. Vi samlar även in relevanta personuppgifter om dina referenser (såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och yrkestitel), och
 • de personuppgifter som finns i informationen från ditt besök på vår webbplats, såsom vilken typ av teknisk enhet du använt, webbläsare, besökta sidor samt tidpunkter för besöken inklusive din lokala tidzon.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 

Vi samlar in dina personuppgifter genom att du:

 

 • kontaktar vår support för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende,
 • kontaktar oss för att efterfråga en demonstration av vår tjänst, och/eller
 • lämnar in en jobbansökan.

Vi samlar också in personuppgifter:

 • genom de referenser som kontaktas under ett rekryteringsförfarande, och/eller
 • via cookies genom din användning av vår webbplats (för mer information se vår Cookie Policy)

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

 

Hiotlabs behandlar dina personuppgifter för flera olika syften, vilka framgår nedan.

 

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar vid kontakt med oss för att tillhandahålla dig support. Om du som besökare redan är kund till oss äger denna behandling rum för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig eller med den aktör genom vilken vi erbjuder dig tjänsten (t.ex. ditt försäkringsbolag). Om du som besökare inte redan är kund till oss baserar vi denna behandling på vårt berättigade intresse av att marknadsföra, tillhandahålla och sälja vår tjänst. Vi behandlar även dessa personuppgifter för att administrera, utveckla och anpassa vår tjänst och dess funktionalitet, vilket vi baserar på vårt berättigade intresse av att förbättra vår tjänst. 

 

Vid en förfrågan om en demonstration behandlar vi de personuppgifter som du tillhandahåller oss för att kunna besvara din förfrågan och för att tillhandahålla dig en demonstration. Denna behandling baserar vi på vårt berättigade intresse av att marknadsföra, tillhandahålla och sälja vår tjänst. 

 

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller oss i en eventuell jobbansökan och som dina referenser tillhandahåller oss under rekryteringsförfarandet för att genomföra det aktuella rekryteringsförfarandet. Dina referensers personuppgifter behandlar vi för att kunna genomföra referenstagningen. De nyssnämnda behandlingarna baseras på vårt berättigade intresse av en effektiv och korrekt rekrytering. 

 

Samtliga personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats kan komma att behandlas för ändamålen att analysera användningen av vår webbplats och utveckla webbplatsen. Denna behandling sker baserat på vårt berättigade intresse att analysera användningen av vår webbplats och utveckla den. Samtliga personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats kan även utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av vårt berättigade intresse av uppföljning och analys av våra besökare för att bygga en så bra tjänst som möjligt. 

 

Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?

 

För det fall du väljer att inte lämna dina personuppgifter när du fyller i kontaktformulär på vår webbplats eller när du kontaktar oss på annat sätt kan det komma att hända att vi inte kan tillhandahålla dig önskad service. Om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vår webbplats, vilket du kan läsa mer om i vår Cookie Policy.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

De personuppgifter som du tillhandahåller oss vid support sparas fram till dess att ditt supportärende är avslutat. Om uppgifterna bedöms som nödvändiga för vårt fortsatta tillhandahållande av tjänsten till dig, kan uppgifterna även komma att sparas under den tid som vi har ett gällande avtal med dig eller med den aktör genom vilken vi erbjuder dig tjänsten (t.ex. ditt försäkringsbolag). De personuppgifter vi behöver använda som verifikationer i vår bokföring sparar vi dock i minst 7 år plus innevarande räkenskapsår i enlighet med kraven i bokföringslagen. 

 

De personuppgifter som du tillhandahåller oss vid en förfrågan om en demonstration sparas fram till dess att demonstrationen har tillhandahållits och under tre månader därefter för att vi ska kunna erbjuda dig vår tjänst. 

 

De personuppgifter som du eller dina referenser tillhandahåller oss i en eventuell jobbansökan och under ett eventuellt rekryteringsförfarande sparas under två års tid i enlighet med arbetsrättslig reglering. 

 

Hur länge de personuppgifter som samlas in via cookies sparas beror på genom vilken cookie uppgifterna samlats in; från att bara sparas så länge du har webbläsaren öppen (så kallad sessionscookie) till högst 26 månader enligt vad som närmare anges för respektive cookie i vår Cookie Policy.

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

 

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 

 • leverantörer av analysverktyg för vår webbplats,
 • våra IT-leverantörer,
 • eventuella referenser samt eventuell rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör som anlitats i samband med ett rekryteringsförfarande, och
 • statliga myndigheter (såsom Polisen, Skatteverket och andra myndigheter). Vi delar personuppgifter med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Beroende på karaktären av den information som du som besökare lämnar till oss i ett supportärende kan vi också komma att lämna ut dina personuppgifter till den aktör genom vilken vi erbjuder dig tjänsten (t.ex. ditt försäkringsbolag).

 

Vart lagrar vi dina personuppgifter?

 

All data (inklusive dina personuppgifter) lagras i ett svenskt datacenter.

 

Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Hiotlabs och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom användningen av standardklausuler eller Privacy Shield. För information om huruvida vi har överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna integritetspolicy.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Hiotlabs. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

 

Vilka är dina rättigheter?

 

Du har rätt att:

 

 • begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter,
 • begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, och
 • invända mot vår personuppgiftsbehandling samt rätt till dataportabilitet.

Hiotlabs kommer normalt att besvara din förfrågan om att utöva dina rättigheter inom två veckor från att den mottagits. Förfrågningar görs genom att kontakta oss via privacy@hiotlabs.com. Vänligen notera att Hiotlabs alltid kommer att göra en bedömning av en förfrågan om att utöva en rättighet för att avgöra om förfrågan är befogad. 

 

Utöver de rättigheter som anges ovan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Hiotlabs behandling av dina personuppgifter. 

 

Hur kontaktar du oss?

 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan

 

Hiotlabs AB Dataskyddsombud Postbox 11257

10061 Stockholm

Sweden

E-post: privacy@hiotlabs.com